Elastisite Modülü: Malzemeler düşük gerilmeler altında genellikle lineer elastik davranış gösterirler. Elastik, şekil değiştirmelerin tersinir (geri dönüşlü) olduğunu, lineer olması ise gerilme ile şekil değiştirmenin doğru orantılı olduğunu gösterir. Bu davranış Hooke Kanunu ile ifade edilir.

σ = E.ε

Burada σ gerilme, ε ise şekil değiştirmedir. E elastisite modülü de gerilmenin şekil değiştirmeye oranıdır ve düşük gerilmeler için yani plastik şekil değiştirme olmadığı elastik şekil değiştirmelerde o malzeme için sabittir.

Çekme Deneyi: Bir hidrolik çekme makinasının konik çeneleri arasına tesbit edilen deney çubuğu çekilir. Pistona etkiyen yük ölçülür. Ayrıca parçanın üzerine yerleştirilen bir ekstansometre (hassas uzunluk ölçer) ile uzamalar ölçülür. F yükü altında oluşan gerilme &sigma = F / A0’dır. Burada A0 kesit alanıdır. Bu yük altında ilk boyu l0 olan kısmında oluşan uzama Δl’dir. Şekil değiştirme oranı diğer bir deyişle birim boydaki artış ε = (l-l0)/l0 = Δl / l0’dır. Yükü kademe kademe arttırarak uygulanan gerilmelerle elde edilen şekil değiştirmelerin değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Cisimlerin büyük bir çoğunluğunda şekil değiştirmeler elastik yani tersinirdir. Bu bölgede yük uygulanınca ekstansometre artış gösterir ancak yük kaldırılınca eski haline geri döner. Başlangıçta diyagram doğru şeklindedir, yani gerilmelerle şekil değiştirmeler orantılır. Bu orantı sabitine Elastisite Modülü; E denir.

Elastik sınır geçildikten sonra malzemenin yapacağı şekil değiştirmelerin bir kısmı tersinir olmayacaktır. Bu kalıcı şekil değiştirmelere plastik şekil değiştirme denir.